top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN basketbalkamp

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door vzw Competitive Athlete Practice (hierna ‘CAP’ genoemd).

vzw Competitive Athlete Practice

KBO nummer: 0538661586

Zomerloosstraat 48
8470 Gistel

 

INSCHRIJVINGEN

artikel 1

CAP zal in de loop van het jaar verschillende basketbalkampen organiseren. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor inschrijven. Inschrijvingen zijn enkel online mogelijk via www.cap-belgium.com/basketbal.

 

Ingevolge de online inschrijving heeft de deelnemer voorafgaand aan de inschrijving kennis genomen van de algemene voorwaarden en deze ook uitdrukkelijk aanvaard alsook desgevallend toepasselijke huishoudelijke reglementen dewelke beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van CAP en raadpleegbaar op www.cap-belgium.com.

 

 

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

artikel 2

Om de inschrijving correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie correct verstrekt aan CAP. De deelnemer is verplicht om de correcte informatie te verstrekken bij het online inschrijven.

 

Indien foutieve informatie wordt verstrekt aan CAP, behoudt CAP zich hetzij het recht voor om met onmiddellijke ingang de deelname te annuleren, hetzij bijkomende kosten aan te rekenen binnen de 5 werkdagen na het ontdekken van de foutieve informatie. Indien CAP met onmiddellijke ingang de deelname annuleert, blijft de integrale kostprijs verschuldigd.

 

De deelnemer verklaart dat hij de Nederlandse taal voldoende begrijpt. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de sportbeoefening en activiteiten die tijdens de kamp zullen plaatsvinden en verklaart fysiek en mentaal in staat te zijn hieraan naar behoren te deelnemen.

 

 

VERZEKERINGEN

artikel 3

Verzekering gebeurt via AG INSURANCE en word aangevraagd per kamp.

 

PRIJS

artikel 4

Ingevolge het sluiten van de overeenkomst, zijn de overeengekomen prijzen in principe vast.

In de prijs zit het volgende inbegrepen:

 

  • begeleiding door gediplomeerde monitoren.

  • activiteitenpakket, inclusief sport-, spelmaterialen.

  • huur van de zaal.

 

Een prijsvermindering in de vorm van korting/credits wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste actiecode aangevraagd wordt. Bij gebruik van ongeldige kortingen en/of misbruik van het creditssysteem wordt de aanvraag ongeldig.

 

AANVAARDING INSCHRIJVING

artikel 5

Iedere inschrijvingsaanvraag dient door CAP geaccepteerd te worden alvorens de inschrijving definitief is. CAP beschikt over een eerste termijn van 15 kalenderdagen na de datum van de inschrijvingsaanvraag. Na deze termijn wordt de inschrijving geacht aanvaard te zijn. Indien CAP na de initiële termijn kennis neemt van informatie die alsnog aanleiding geeft tot weigering van de inschrijvingsaanvraag, dient CAP deze beslissing binnen de 15 kalenderdagen na kennisname van deze informatie te nemen. Iedere weigering van een inschrijvingsaanvraag kan slechts gemotiveerd gebeuren. De inschrijver wordt binnen de termijn van 15 dagen op de hoogte gebracht van de motivering van de weigering. Redenen tot weigering zijn onder meer ernstige tekortkomingen in het gedrag van de aanvrager bij eerdere organisaties van CAP, het aankondigen van handelingen of gedragingen die de goede werking in het gedrang kunnen brengen, het fysiek of psychisch of op enige andere wijze ongeschikt zijn voor de organisatie waarvoor men zich wenst in te schrijven, enzovoort.

 

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VÓÓR AANVANG VAN KAMP

artikel 6

Kosteloos annuleren kan tot maximaal 7 dagen na inschrijving of indien de vakantie binnen deze termijn aanvat tot aanvang van de vakantie en dient schriftelijk te gebeuren.

 

Nadien geldt volgende annuleringsprocedure met bijhorende kosten:​

  • meer dan 90 dagen voor aanvang van het kamp: 25% van het factuurbedrag.

  • binnen 90 dagen voor aanvang van het kamp: 50% van het factuurbedrag

  • binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp of niet komen opdagen: 100% van het factuurbedrag.

  • Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.

 

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

artikel 7

De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer, na expliciete schriftelijke goedkeuring door CAP. De vervanger moet van hetzelfde geslacht zijn en eveneens voldoen aan alle voorwaarden zoals hoger omschreven in artikel 2. De oorspronkelijke deelnemer en de vervanger zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de deelnameprijs en eventuele bijkomende kosten die aan de vervanging verbonden zijn.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

artikel 8

De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade ingevolge het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen.

 

De deelnemer wordt eveneens aansprakelijk gesteld voor alle buitencontractuele schade veroorzaakt door zijn/haar toedoen en hierbij (morele en/of materiële) schade berokkend aan derden, goederen van derden of goederen van CAP.

 

Indien de deelnemer door zijn gedrag of handelen de veiligheid of integriteit van CAP, het personeel, begeleiders of andere deelnemers of supporters in het gedrang brengt, heeft CAP het recht om de deelnemer met onmiddellijke ingang uit te sluiten voor verdere deelname zonder gerechtigd te zijn op enige schadevergoeding of op terugbetaling van een deel of het geheel van de deelnameprijs en gekozen opties. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN ‘CAP’

artikel 9

CAP is gehouden tot naleving van haar contractuele verplichtingen tenzij:

 

Er sprake is van overmacht of een vreemde oorzaak.

Een deelnemer of derden verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.

Behalve indien één van voormelde uitzonderingen van toepassing is, zal CAP bij schending van haar contractuele verplichtingen, overgaan tot vergoeding van de schade voor zover de deelnemer het bewijs leveren van fout – schade – oorzakelijk verband.

 

CAP is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen op de deelnemer verhaald worden, mocht de deelnemer zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.

 

CAP is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

CAP-monitoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van CAP.

 

 

KLACHTENREGELING

artikel 10

Indien de deelnemer een klacht heeft, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te melden aan CAP via hello@cap-belgium.com

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN

artikel 11

Gevonden voorwerpen worden nog 7 dagen na afloop van de vakantie door CAP bewaard. Hierna is CAP gerechtigd deze voorwerpen niet langer te bewaren en eventueel over te dragen aan een goed doel. CAP kan niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding betrekkelijk gevonden voorwerpen, noch ingeval van verlies noch ingeval van beschadiging.

 

 

PORTRETRECHT KAMPDEELNEMERS VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN

artikel 12

De deelnemers of hun wettelijke vertegenwoordigers geven door aanvaarding van deze voorwaarden de expliciete toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren. De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens.

 

VERTALEN VAN DE COMMUNICATIE

artikel 13

De communicatie met onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands

 

PRIVACY WETGEVING

artikel 14

Indien u wenst deel te nemen aan een van de activiteiten van CAP, zal CAP persoonsgegevens van u verwerken. CAP houdt zich daarbij strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Indien u meer informatie wenst over hoe CAP uw persoonsgegevens verwerkt, kan u onze privacyverklaring nalezen op www.cap-belgium.com/privacy. Hebt u nog vragen of wenst u uw rechten uit te oefenen kan u ons bereiken via hello@cap-belgium.com.

bottom of page