top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Inschrijving

a. Personen met een minimumleeftijd van 14 jaar kunnen een CAP lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen in de club (door de ouders voor min 18 jarigen). Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum aangegeven door het lid. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.b van de algemene voorwaarden, verschuldigd.

Artikel 2 – Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij CAP is steeds een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier van het lid. Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd, mits een volledige 4 weekse opzegperiode te respecteren. Het abonnement stopt op de laatste dag van de vier weekse periode volgend op de dag van stopzetting.

 

b. CAP biedt 2 lidmaatschappen aan met verschillende termijnen. Door betaling krijgt het lid toegang tot de open gym of groepslessen, afhankelijk van de type abonnement.

c. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan CAP. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan:

- CAP om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;

- zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van CAP.

Als de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende periode te vereffenen. Als het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Als het lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van CAP om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Indien CAP zijn contractuele verplichtingen niet nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van de minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde worden opgezegd door middel van het versturen van een aangetekend schrijven of email naar hello@cap-belgium.com

 

d. CAP behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien. Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in kennis gesteld per mail en door affichage in de club.

 

e. Als het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van de bijdrage plaats.

 

 

Artikel 3 – Openingstijden

CAP behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door CAP te leveren dienst.

 

 

Artikel 4 – Groepslessen

a. Elke groepsles moet gereserveerd worden via de Trainin applicatie of in de zaal.

 

b. CAP behoudt zich het recht om het uurrooster te wijzigen. De wijzigingen worden op de website en applicatie aangekondigd, zodat de klant steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op de website en applicatie. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door CAP te leveren dienst.

 

c. Afmelden voor een les gebeurt via de applicatie of ter plaatse en dient minstens één uur voor aanvang van de les te geschieden. Elk lid kan steeds meerdere lessen reserveren.

 

 

Artikel 5 – Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per aangetekend schrijven, gericht aan CAP, Vaartstraat 9 - 8470 Gistel, per e-mail aan hello@cap-belgium.com of door in de club een stopzettingsdocument in te vullen en te ondertekenen.

 

b. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier, kan het lid zijn lidmaatschap per gekozen periode beëindigen, mits het respecteren van de opzeggingstermijn. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de gekozen periode volgend op de datum van stopzetting.

 

c. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest, uitgeschreven door een specialist.

 

d. CAP behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een vestigingsmedewerker een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. CAP zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.b. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in het inschrijvingsformulier, zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

 

Artikel 6 – Risico en aansprakelijkheid

a. Noch CAP, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van CAP, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door CAP ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.

b. Noch CAP, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van CAP, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.

 

c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van CAP of van haar aangestelde

 

Artikel 7 – Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de CAP vestiging en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.

b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de CAP vestiging staan op de website en zijn in de CAP vestiging op te vragen.

c. De CAP vestiging staat niet in voor wisselgeld en/of pasmunt. Elk lid dient zich te voorzien van eigen pasmunt.

Artikel 8 - Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en CAP aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en CAP, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Gent of van de uitbatingszetel.

d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van CAP te kennen en te aanvaarden.

e. CAP is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor huidige leden

 

Artikel 9 – Medisch toestand

a. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

b. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

 

Artikel 10 – Basketbalkampen

CAP zal in de loop van het jaar verschillende basketbalkampen organiseren. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor inschrijven. Voor basketbalkampen gelden dezelfde regels als voor de facility.

bottom of page